Miras Hukuku

Tereke tespiti ve resmi defter tutulması, mirasın reddi, mirastan yoksun bırakma, terekenin resmi tasfiyesinin yapılması, mirasın paylaştırılması, ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali, muvazaa sebebiyle tapu tescil ve iptal, tenkis, miras sebebiyle istihkak davaları süreçlerinde avukatlık hizmeti sağlanması, miras sözleşmesi, vasiyetname, mirastan feragat sözleşmesi ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi konularında avukatlık hizmetleri sunmaktayız.